Łuków

Łuków: sesja Rady Miasta

Region Mon 22.02.2021 11:12:12
22
Feb 2021

W najbliższy czwartek 25 lutego odbędzie się sesja Rady Miasta. Radni zajmą się m.in. uchwałami dotyczącymi zmian nazw ulic. Rozpatrzą też propozycję burmistrza o zwolnieniu przedsiębiorców z tzw. „korkowego”.

Podczas sesji Rady Miasta radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Łuków za rok 2021. To projekt przygotowany przez burmistrza Piotra Płudowskiego. Ma on na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy prowadzą lokale gastronomiczne i mają pozwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedażny. Te lokale są od kilku miesięcy zamknięte. Ale za „korkowe” trzeba płacić. Burmistrz Płudowski – o czym mówił już na naszej antenie – chce skorzystać z możliwości jakie daje mu prawo, i zwolnić tych przedsiębiorców z opłaty. Potrzeba tylko na to zgody radnych. Ich zdanie poznamy na sesji.

W porządku obrad czwartkowej sesji znalazły się również uchwały dotyczące zmian nazw ulic. Jedna z nich dotyczy „pakietu” takich zmian przedstawionych przez jednego z mieszkańców Łukowa. Jego propozycje były rozpatrywane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja nie wyraziła zgody na te zmiany. Na sesji poznamy zdanie pozostałych radnych.

Sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek 25 lutego. Początek obrad godzina 12.00. Transmisja z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej miasta.
Proponowany porządek obrad sesji Rady Miasta Łukowa przedstawia się następująco:

Otwarcie.

Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXXVI sesji Rady Miasta.

Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności Burmistrza w okresie od XXXV sesji Rady Miasta.

Informacja Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2020 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych w 2020 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Łuków za rok 2020.
Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Łuków w roku 2020. (Rozbudowa budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie o windę dla osób niepełnosprawnych).

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Łuków w roku 2020. (Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie).

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Łuków za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków za 2020 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Łuków.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaprzestania szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Łuków na działkach nr 11135, 11136, 11140 do kategorii drogi gminnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Łuków na działkach nr 3245/17, 11201, 11213 do kategorii drogi gminnej.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Lewickiego.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Nowogródek.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Łuków za rok 2021.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2021 rok stanowiącym.

załącznik do uchwały nr XXXIII/258/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie.

Zdjęcie: Urząd Miasta Łuków

AKup/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.